Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Aj vo verejnom obstarávaní je vo Vinodole čo naprávať, spriatelené duše majú zelenú

20.06.2014 21:02

OBEC VINODOL

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol

                                                                            

SPRÁVA

o výsledku následnej finančnej kontroly

č. 7/2013

     Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Uznesenie č. 137/07/13 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na 2. polrok 2013 zo dňa 17.7.2013 a po Oznámení o začatí následnej finančnej kontroly č. 7/2013 zo dňa 27.11.2013 hlavný kontrolór obce Vinodol

Ing. Anton Zaťko

v čase od 28.11.2013 do 31.1.2014

vykonal následnú finančnú kontrolu

postupov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác. Kontrola bola vykonaná

za obdobie 2011 a 2012

v kontrolovanom subjekte:

  Obec Vinodol,

Obecná ulica 473/29,

951 06 Vinodol

IČO: 00308625

 

 

Doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly

     K následnej finančnej kontrole vykonanej v súlade s Uznesením č. 137/07/13 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na 2. polrok 2013 zo dňa 17.7.2013 boli predložené nasledovné základné legislatívne normy, doklady a písomnosti potrebné z pohľadu kontroly predmetu následnej finančnej kontroly kontrolovaného subjektu:

 • Smernica Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z. s účinnosťou od 21.2.2011,
 • Smernica Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z. s účinnosťou od 23.9.2011,
 • Kniha dodávateľských faktúr, Hlavná kniha,
 • účtovné doklady, ktorými boli zaúčtované bežné a kapitálové výdavky za jednotlivé mesiace rokov 2011 a 2012,
 • dokumentácia z verejného obstarávania,
 • pokladničné doklady.
 1. Úvod

     Cieľom následnej finančnej kontroly bolo preveriť, ako sa v kontrolovanom subjekte realizuje proces verejného obstarávania zákaziek financovaných z bežného a kapitálového rozpočtu obce, overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia tohto procesu platných v kontrolovanom období so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení                     s finančnými prostriedkami.  

 1. Kontrolné zistenia

     Kontrolovaný subjekt bol v kontrolovanom období zatriedený ako obstarávateľský subjekt, resp. druh verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len ,,zák. o verejnom obstarávaní”). Podľa § 9 ods. 1 zák. o verejnom obstarávaní bol ako verejný obstarávateľ                 pri zadávaní zákaziek povinný postupovať podľa zák. o verejnom obstarávaní, ako aj v súlade s vydaným vnútorným predpisom. Pri kontrole dodržiavania týchto predpisov som vychádzal predovšetkým z podkladov verejného obstarávateľa o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác a skutočných nákladov na ich obstaranie, z dodávateľských faktúr, ako aj zo zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len ,,oznámenie”) za kontrolované obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2012.

     V kontrolovanom subjekte nie je zamestnaná osoba s odbornou spôsobilosťou pre verejné obstarávanie.

B.1. Interná smernica verejného obstarávania

     Obec mala pre postupnosť pri verejnom obstarávaní v kontrolovanom období vypracovanú a vydanú Smernicu Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z. účinnú od dňa 21.2.2011 a Smernicu Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z. s účinnosťou od 23.9.2011 (ďalej len ,,smernica“). Smernica platná od 21.2.2011 nebola včas aktualizovaná zákonom č. 58/2011 Z.z. platným od 1.4.2011, ktorým bol novelizovaný zák. o verejnom obstarávaní, čím boli do 23.9.2011 v Článku II. smernice nesprávne uvedené finančné limity pre jednotlivé zákazky, ako aj nezapracovaná povinnosť verejného obstarávateľa, teda obci, zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle obci alebo             v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku mala uviesť najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača, čo nebolo v súlade      so zák. o verejnom obstarávaní. V kontrolovanom roku 2012 nebola smernica zákonom                 č. 91/2012 s účinnosťou od 9.3.2012 aktualizovaná, čím boli taktiež v Článku II. smernice nesprávne uvedené finančné limity pre jednotlivé zákazky.

B.2. Dodávky tovarov, služieb a prác realizované na základe použitých postupov podľa

        vydanej smernice a zák. o verejnom obstarávaní

     Predpokladaná hodnota zákazky na účely zák. o verejnom obstarávaní sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty, pričom sa do nej zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení.

     Podľa Článku V. ods. 1 a 1. 1. Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z.:

,,1. Obec Vinodol stanovuje nasledovný postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak

predpokladaná hodnota zákazky:

a/ na dodanie tovarov alebo poskytnutie služby je od 800 € do 3 320 €,

b/ na uskutočnenie stavebných prác je od 800 € do 5 000 €.

1. 1. Zodpovedný zamestnanec obce vykoná prieskum trhu minimálne u troch uchádzačov niektorým z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:

- telefonicky,

- faxom alebo mailom,

- prieskumom na základe výzvy na predkladanie ponúk,

- na základe cenníkov, katalógov, internetu“,

podľa ods. 1. 3. tohto článku: ,,Bez prieskumu trhu je možné obstarať tovar (drobné nákupy), služby a stavebné práce vo výške do 800 €.“

     Vzor zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu je uvedený v Prílohe č. 4 k Smernici Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z..

Kontrolovaný subjekt nepreukázal uskutočnenie prieskumu trhu na dodanie nasledovných predmetov zákaziek:                            

Tabuľka č. 1                                                                                                                            v EUR

 

Dodávateľ

Ev. číslo faktúry, PD

Predmet zákazky

Dátum vystavenia

Cena obstarania bez DPH

Flynet, spol. s r. o.

20110262

Vyhotovenie leteckej fotografie

2.12.2011

1 166,67

AB – STAV, s.r.o.

20120013

Stavebné úpravy MŠ

20.1.2012

1 815,74

Jozef Bíro – ESO STAV

20120078

Zemné a výkopové práce strojom JCB

3.4.2012

504,-

 

20120103

Odvodnenie, uklad. panelov strojom JCB

3.5.2012

546,-

 

20120104

Čistenie jarkov, zemné práce strojom JCB

3.5.2012

532,-

 

20120223

Zemné a výkopové práce strojom JCB

5.10.2012

299,-

 

20120282

Zemné práce strojom JCB

12.12.2012

126,-

 

 

Výkopové zemné práce a presun zemín celkom:

2 007,-

Jozef Kóša STARMONT

20120192

Ohradové stĺpy, pletivo, dodávka kotla

5.9.2012

2 957,40

Jozef Kóša STARMONT

20120193

Ohradové stĺpy, pletivo

5.9.2012

1 240,-

František Cifra

VPD 136

Stavebné práce KD

12.4.2012

1 030,-

František Cifra

20120279

Dodávka a montáž betónových dosiek

17.12.2012

1 061,15

     Obec Vinodol tým, že nevykonala verejné obstarávanie spôsobom výberu uchádzača na tieto zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu, resp. nevyhotovila objednávky, nepostupovala v súlade s Článkom V. Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z..

V zmysle § 102 ods. 4 zák. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný                   raz štvrťročne zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími         ako 1 000,- EUR.

     § 102 ods. 4 zák. o verejnom obstarávaní: ,,Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

 a) hodnotu zákazky,

 b) predmet zákazky,

 c) identifikáciu úspešného uchádzača.

     Podľa Článku VI. ods. 1 Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z.: ,,Obec Vinodol je povinná zverejniť štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača.“

     Kontrolovaný subjekt nevedel predložiť doklad, ktorý by preukázateľne dokladoval splnenie si povinnosti zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- EUR predmetov zákaziek uvedených v Tabuľke č. 1 tejto správy, čím došlo k nedodržaniu ustanovenia § 102 ods. 4 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, ako aj Článku VI. ods. 1 Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z.z..

B.3. Informácia o uskutočnenom procese verejného obstarávania zákaziek, ktoré neboli

        predmetom následnej finančnej kontroly

     Obec Vinodol v období roku 2012 uskutočnila postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou ,,Vinodol – Obnova a oprava odvodňovacích jarkov“ financovanej z environmentálneho fondu formou výzvy na predkladanie ponúk. V tomto roku obec vykonala výber dodávateľa formou prieskum trhu aj na predmet zákazky ,,Úprava verejného priestranstva pri Obecnom úrade“ spolufinancovanej poskytnutou dotáciou z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia. Z výberu úspešného uchádzača u týchto zákaziek bol vyhotovený zápis. Verejný obstarávateľ Obec Vinodol zverejnila výzvy na predkladanie ponúk podprahových zákaziek „VIACÚČELOVÉ IHRISKO V OBCI VINODOL“ s predpokladanou hodnotou zákazky 64 109,- EUR bez DPH v oznámení č. 183/2011 dňa 21.9.2011 pod značkou 07403 – WYP         a zákazky „PRÍSTUPOVÉ CHODNÍKY“ s predpokladanou hodnotou zákazky  54 000,- EUR bez DPH v oznámení č. 200/2012 dňa 16.10.2012 pod značkou 12341 – WYP financované formou poskytnutého finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Postup zadávania predmetu zákazky s názvom „PRÍSTUPOVÉ CHODNÍKY“ bol kontrolovaným subjektom z dôvodu neschválenia podania žiadosti o finančný príspevok uznesením č. 94/11/12 zo dňa 8.11.2012 podľa § 46 ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní zrušený.

B.4. Finančná kontrola

     Predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu, resp. overil pripravované finančné operácie vecne príslušným zamestnancom v týchto prípadoch len formálne, teda bez odstránenia evidentných nedostatkov, čím nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR          č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záver

     Následnou finančnou kontrolou postupov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác Obce Vinodol za rok 2011 a 2012 boli zistené tieto porušenia:

 • tým, že kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávanie spôsobom výberu uchádzača na zákazky s nízkou hodnotou (Tabuľka č. 1 správy) formou prieskumu trhu, nepostupoval v súlade s Článkom V. Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z., 
 • kontrolovaný subjekt tým, že raz štvrťročne nezverejnil súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- EUR, došlo k nedodržaniu ustanovenia § 102 ods. 4 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, ako aj Článku VI. ods. 1 Smernice Obce Vinodol    o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z.,
 • vykonaním predbežnej finančnej kontroly, resp. overením pripravovanej finančnej operácie vecne príslušným zamestnancom len formálne, obec ako orgán verejnej správy nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.                o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2013 bola spracovaná vo Vinodole,              dňa 12.2.2014.

Ing. Anton Zaťko, hlavný kontrolór obce Vinodol  ......... v.r. .......... .

     S obsahom Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2013 bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 2.5.2014 a bol dohodnutý termín podania námietok ku kontrolným zisteniam do dňa 5.5.2014.

Za kontrolovaný subjekt:

Stanislav Melišek, starosta obce Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol ........ v.r. ........ .