Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Kde skončilo cca 5 560 litrov nafty ktorá bola údajne čerpaná do obecného auta? Evidencia jázd neexistuje!

06.06.2014 21:30

OBEC VINODOL

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol

                                                                            

SPRÁVA

o výsledku následnej finančnej kontroly

č. 1/2014

     Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vo Vinodole Uznesenie č. 145/10/13 zo 16. zasadnutia konaného dňa 15.10.2013 hlavný kontrolór obce Vinodol

Ing. Anton Zaťko

v čase od 15.1.2014 do 16.4.2014

vykonal následnú finančnú kontrolu

prevádzky motorových vozidiel Mercedes Vito a dvoch Škody Felícií. Kontrola bola vykonaná

 

v kontrolovanom subjekte:

  Obec Vinodol,

Obecná ulica 473/29,

951 06 Vinodol

IČO: 00308625

 

Doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly

     K následnej finančnej kontrole boli predložené nasledovné doklady a písomnosti potrebné z pohľadu kontroly predmetu následnej finančnej kontroly kontrolovaného subjektu:

 • Technický preukaz motorového vozidla Mercedes-Benz Vito 110 D s ev. č. NR-934BY,
 • Protokoly o technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla,
 • Protokoly o zaradení (prevzatí) dlhodobého majetku,
 • Kniha analytickej evidencie za obdobie 2007 až 2013,
 • pokladňa a pokladničné doklady za roky 2007 až 2013 z hlavnej činnosti,
 • inventúrne súpisy majetku a inventarizačné zápisy z vykonaných inventarizácií.
 1. Úvod

     Cieľom následnej finančnej kontroly bolo preveriť, ako sa v kontrolovanom subjekte realizuje evidencia prevádzky služobných motorových vozidiel, vykazovanie spotreby pohonných hmôt, overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.  

 1. Kontrolné zistenia

     Uznesením obecného zastupiteľstva vo Vinodole číslo 145/10/13 zo 16. zasadnutia konaného dňa 15.10.2013 som bol obecným zastupiteľstvom požiadaný vykonať kontrolu prevádzky motorových vozidiel Mercedes Vito a dvoch Škody Felícií. Kontrolovaný subjekt nemal             a ani do vyhotovenia tejto správy nemá pre organizáciu autoprevádzky služobných motorových vozidiel vydaný žiadny vnútorný predpis. Na základe predloženej dokumentácie a vyhotoveného Úradného záznamu o zapísaní údajov potrebných k rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce k 15.10.2013 (Príloha č. 1) boli o kontrolovaných služobných motorových vozidlách spracované nasledovné údaje:

 • nákladný automobil skriňový značky Mercedes-Benz Vito 110 D,

evidenčné číslo vozidla: NR-934BY,

VIN: VSA63807413006330,

dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: 5.5.1996/1996,

stav počítadla prejdenej vzdialenosti k 15.10.2013: 240 658 km,  

            lehota platnosti technickej kontroly do: 5.12.2008,

 • osobné motorové vozidlo značky Škoda Felícia 1,6 LX,

evidenčné číslo vozidla: NR-934EM,

VIN: TMBEGF613Y7300218,

dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: 18.6.2008/1995,

stav počítadla prejdenej vzdialenosti k 15.10.2013: 251 556 km,

lehota platnosti technickej kontroly do: 10.8.2011,

 • osobné motorové vozidlo značky Škoda Felícia 1,6 LX,

evidenčné číslo vozidla: NR-935EM,

VIN: TMBEGF613Y7299836,

dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: 18.6.2008/1995,

stav počítadla prejdenej vzdialenosti k 15.10.2013: 214 748 km,

lehota platnosti technickej kontroly do: 11.8.2011.

 

B.1. Evidencia o prevádzke služobných motorových vozidiel 

    Kontrolou bolo zistené, že obec neviedla svoje účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne       a zrozumiteľne tým, že mala vo svojom majetku evidované služobné motorové vozidlá,            ku ktorým nebola vedená evidencia jázd, neboli u nich schvaľované prepravné úkony, a taktiež nebola u týchto vozidiel vykazovaná a hodnotená spotreba pohonných hmôt, čím došlo                k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: ,,Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov“ v nadväznosti na ods. 4 citovaného paragrafu: ,,Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné  (§ 32) ...“.

     Nakoľko kontrolovaný subjekt neviedol žiadnu evidenciu o uskutočnených jázd na služobných motorových vozidlách, nevykazoval a nehodnotil spotrebu pohonných hmôt, boli ako dostupné preukazné doklady ku kontrole predložené výdavkové pokladničné doklady evidované  v pokladni s priloženými pokladničnými blokmi z elektronickej registračnej pokladni o nákupe pohonných hmôt (ďalej len ,,PHM”), Kniha analytickej evidencie, protokoly o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla. Na základe týchto dokladov bolo zistené,   že obec osobné motorové vozidlá značky Škoda Felícia 1,6 LX využívala len sporadicky,          kde vyúčtované bloky z nákupu PHM neboli rozlišované pre každé vozidlo značky Škoda Felícia zvlášť. Z tohto dôvodu a z dôvodu vyššej početnosti uskutočnených nákupov PHM podľa vyhotoveného okna z Knihy analytickej evidencie triedeného podpoložkou ekonomickej klasifikácie 634001 20 (Príloha č. 2), bola kontrola vykazovanej spotreby PHM v účtovníctve zameraná na nákladný automobil skriňový značky Mercedes-Benz Vito 110 D.

B.2. Vyčíslenie nákupu PHM a rozdielov v porovnaní s údajmi uvedenými v doklade               

        od výrobcu motorového vozidla značky Mercedes-Benz Vito 110 D ev. č. NR-934BY

     Pre potrebu zistenia prejdenej vzdialenosti tohto vozidla boli použité protokoly o technickej     a emisnej kontrole motorového vozidla s dátumom kontroly 5.12.2006 (Príloha č. 3)                     a vyhotovený Úradný záznam o zapísaní údajov potrebných k rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce k 15.10.2013, ktorými bolo zároveň určené kontrolované obdobie 2007 až 2013. Kontrolou zistené a vyčíslené hodnoty o množstve nakúpených PHM v hotovosti, priemernej cene za liter a celkovej hodnote nákupu PHM za príslušný rok                 sú uvedené v nasledovných tabuľkách č. 1 až 7:

 

Tabuľka č. 1                                                                                                                                v Sk

Zistené hodnoty v roku 2007

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

9.3.

96

51,91

36,60

1 900

 

2.

19.4.

183

13,27

37,00

491

 

3.

9.5.

213

61,23

37,00

2 265,50

 

4.

25.5.

245

59,49

37,00

2 201

 

5.

9.7.

320

49,38

40,50

2 000

 

6.

30.7.

357

76,36

37,60

2 871

 

7.

7.8.

380

58,51

37,60

2 200

 

8.

16.8.

396

20,00

37,60

752

 

9.

23.8.

405

39,89

37,60

1 500

 

10.

28.8.

413

44,95

37,60

1 690

 

11.

4.10.

475

73,24

37,00

2 710

 

12.

16.10.

491

20,57

38,90

800

 

13.

25.10.

507

41,90

38,90

1 630

 

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

14.

12.11.

524

76,38

40,20

3 070,50

 

15.

27.11.

548

41,77

40,70

1 700

 

16.

5.12.

570

55,96

41,10

2 300

 

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 16):

784,81

 

 

 

Priemerná cena za liter:

38,31

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 16):

30 081,00

 

Hodnoty v EUR:

 

 

 

 

 

Litre celkom:

784,81

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,272

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok:

998,51

 

 

Vysvetlenie: PHM - pohonné hmoty

 

 

                     VPD - výdavkový pokladničný doklad

 

                 

 

Tabuľka č. 2                                                                                                                                v Sk

Zistené hodnoty v roku 2008

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

8.1.

5

21,69

41,50

900

Imrich Hlinka

2.

16.1.

18

48,66

41,10

2 000

Imrich Hlinka

3.

22.1.

27

30,00

40,70

1 221

Imrich Hlinka

4.

29.1.

33

72,81

41,20

3 000

Imrich Hlinka

5.

18.2.

50

65,23

41,20

2 687,50

Imrich Hlinka

6.

29.2.

67

21,69

41,50

900

Imrich Hlinka

7.

18.3.

86

47,77

41,90

2 001,70

Stanislav Melišek

8.

1.4.

102

23,87

41,90

1 000

Imrich Hlinka, ČS Vráble, 22:17 hod.

9.

28.4.

125

41,71

42,20

1 760

Stanislav Melišek

10.

6.5.

137

40,01

43,00

1 720,50

Imrich Hlinka

11.

2.6.

173

67,87

44,20

3 000

Imrich Hlinka

12.

9.6.

185

60,03

42,60

2 557,50

Imrich Hlinka, Nitra, 18:22 hod.

13.

23.6.

205

55,43

44,20

2 450

Imrich Hlinka, Nitra, 16.6., 6:05 hod.

14.

2.7.

212

48,78

45,10

2 200

 

15.

11.7.

229

33,26

45,10

1 500

Stanislav Melišek

16.

25.7.

254

67,62

45,10

3 049,50

Stanislav Melišek

17.

8.8.

288

38,34

44,50

1 706

Stanislav Melišek

18.

18.8.

296

52,51

43,80

2 300

Stanislav Melišek

19.

25.8.

317

42,00

43,50

1 827

Stanislav Melišek

20.

8.9.

343

22,06

43,50

960,50

Stanislav Melišek

21.

8.9.

345

49,65

43,50

2 160

Stanislav Melišek

22.

15.9.

361

60,19

43,20

2 600,20

Stanislav Melišek

23.

22.9.

376

35,22

42,60

1 500,50

Stanislav Melišek

24.

30.9.

396

46,95

42,60

2 000

Stanislav Melišek

25.

3.10.

402

70,00

42,60

2 982

Stanislav Melišek

26.

13.10.

408

58,38

41,80

2 440,50

Stanislav Melišek

27.

17.10.

423

51,99

40,40

2 100,50

Stanislav Melišek

28.

22.10.

429

84,85

39,60

3 360

Stanislav Melišek

29.

27.10.

441

51,16

39,10

2 000,50

Stanislav Melišek

30.

3.11.

447

77,72

38,60

3 000

Stanislav Melišek

31.

3.12.

491

77,00

36,90

2 841,50

Stanislav Melišek

32.

15.12.

511

93,75

35,20

3 300

Stanislav Melišek

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

33.

17.12.

521

86,00

34,30

2 950

Stanislav Melišek

34.

22.12.

526

37,90

34,30

1 300

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 34):

1 782,10

 

 

 

Priemerná cena za liter:

41,54

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 34):

73 276,90

 

Hodnoty v EUR:

 

 

 

 

 

Litre celkom:

1 782,10

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,379

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok:

2 432,35

 

 

 

Tabuľka č. 3                                                                                                                            v EUR

Zistené hodnoty v roku 2009

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

16.1.

13

55,15

1,088

60,00

Stanislav Melišek

2.

30.1.

30

64,35

1,088

70,01

Stanislav Melišek

3.

10.2.

38

70,00

1,184

82,88

Stanislav Melišek

4.

24.2.

52

36,00

1,088

39,17

Stanislav Melišek

5.

13.3.

79

64,71

1,159

75,00

Stanislav Melišek

6.

30.3.

99

39,99/66,98

1,063/1,060

113,51

Stanislav Melišek

7.

9.4.

112

65,00

1,060

68,90

Stanislav Melišek

8.

15.4.

115

38,57/19,81

1,063/1,060

62,00

Stanislav Melišek

9.

27.4.

137

49,55

1,009

50,01

Imrich Hlinka

10.

29.4.

141

105,61

1,070

113,00

Stanislav Melišek

11.

14.5.

158

41,67

1,080

45,00

Juraj Melišek

12.

21.5.

179

64,35

1,080

69,49

Stanislav Melišek

13.

29.5.

192

40,00

1,080

43,20

Stanislav Melišek

14.

9.6.

207

64,23

1,090

70,01

Stanislav Melišek

15.

11.6.

212

54,05

1,110

60,00

Stanislav Melišek

16.

23.6.

230

62,50

1,120

70,00

Stanislav Melišek

17.

25.6.

233

53,57

1,120

60,00

Stanislav Melišek

18.

2.7.

256

72,41

1,160

84,00

Stanislav Melišek

19.

9.7.

279

70,80

1,130

80,00

Stanislav Melišek

20.

10.7.

280

60,35

1,160

70,01

Stanislav Melišek

21.

22.7.

295

53,81

1,115

60,00

Stanislav Melišek

22.

28.7.

300

74,21

1,105

82,00

Stanislav Melišek

23.

25.8.

327

59,18/62,80

1,115

136,01

Stanislav Melišek

24.

27.8.

334

62,79

1,115

70,01

Stanislav Melišek

25.

11.9.

363

62,24

1,115

69,39

Stanislav Melišek

26.

17.9.

367

80,36

1,115

89,60

Stanislav Melišek

27.

29.9.

382

61,88

1,115

69,00

Stanislav Melišek

28.

6.10.

393

53,81

1,115

60,00

Stanislav Melišek

29.

20.10.

415

62,78

1,115

70,00

Stanislav Melišek

30.

23.10.

417

59,56

1,125

67,01

Stanislav Melišek

31.

28.10.

421

54,06

1,110

60,01

Juraj Melišek

32.

16.11.

447

62,78

1,115

70,00

 

33.

27.11.

465

48,46

1,135

55,00

Stanislav Melišek

34.

14.12.

493

59,74

1,289

77,00

Stanislav Melišek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

35.

23.12.

505

75,11

1,145

86,00

Stanislav Melišek

36.

30.12.

515

69,88

1,145

80,01

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 36):

2 323,10

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,111

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 36):

2 587,23

 

 

 

Tabuľka č. 4                                                                                                                            v EUR

Zistené hodnoty v roku 2010

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

11.1.

4

44,24

1,113

49,24

Stanislav Melišek

2.

31.1.

35

53,13

1,289

68,48

Stanislav Melišek

3.

8.2.

46

69,24

1,011

70,00

Stanislav Melišek

4.

23.2.

64

37,66

1,239

46,66

Stanislav Melišek

5.

3.3.

83

69,31

1,010

70,00

Stanislav Melišek

6.

10.3.

89

45,15

1,010

45,60

Stanislav Cifra

7.

23.3.

118

55,85

1,060

59,20

S. Melišek, Vráble, 20.3., 23:11 hod.

8.

23.3.

118

66,83

1,055

70,51

Stanislav Melišek

9.

6.4.

142

40,03

1,100

44,03

Stanislav Cifra

10.

30.4.

174

58,30

1,115

65,00

Stanislav Melišek

11.

18.5.

193

66,37

1,130

75,00

Stanislav Melišek

12.

31.5.

203

19,92

1,125

22,41

Stanislav Melišek

13.

7.6.

222

40,00

1,125

45,00

Stanislav Melišek

14.

17.6.

242

60,45

1,125

68,00

Stanislav Melišek

15.

29.6.

252

75,97

1,140

86,61

Stanislav Melišek

16.

19.7.

290

59,88

1,079

64,61

Stanislav Melišek

17.

5.8.

325

60,10

1,140

68,51

Stanislav Melišek

18.

27.8.

351

65,80

1,140

75,01

Stanislav Melišek

19.

3.9.

373

40,00

1,079

43,16

Stanislav Melišek

20.

13.9.

381

73,10

1,130

82,60

Stanislav Melišek

21.

24.9.

402

57,54

1,130

65,02

Stanislav Melišek

22.

18.10.

434

53,10

1,130

60,00

Stanislav Melišek

23.

29.10.

448

51,95

1,155

60,00

Stanislav Melišek

24.

13.12.

508

60,87

1,150

70,00

Stanislav Melišek

25.

17.12.

516

41,32

1,210

50,00

Stanislav Melišek

26.

29.12.

527

61,99

1,210

75,01

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 26):

1 428,10

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,123

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 26):

1 599,66

 

 

 

Tabuľka č. 5                                                                                                                            v EUR

Zistené hodnoty v roku 2011

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

14.1.

5

60,00

1,270

76,20

Stanislav Melišek

2.

27.1.

17

60,00

1,295

77,70

Stanislav Melišek

3.

31.3.

87

66,28

1,359

90,07

Stanislav Melišek

4.

11.5.

124

38,41

1,380

53,01

S. Melišek, Šurany, 10.5., 21:24 hod.

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

5.

23.5.

136

50,74

1,360

69,01

Stanislav Melišek

6.

21.6.

173

40,05

1,309

52,43

Stanislav Cifra

7.

27.6.

179

20,00

1,340

26,80

Stanislav Melišek

8.

1.7.

193

60,00

1,304

78,24

Stanislav Melišek

9.

14.7.

210

44,95

1,335

60,01

Stanislav Melišek

10.

29.7.

231

45,93

1,350

62,01

Stanislav Melišek

11.

23.8.

272

63,75

1,309

83,45

Stanislav Melišek

12.

29.9.

311

52,63

1,349

71,00

Stanislav Melišek

13.

5.11.

361

58,12

1,404

81,60

S. Melišek, Nitra, 5.11., 21:19 hod.

14.

25.11.

386

43,01

1,395

60,00

Stanislav Melišek

15.

2.12.

393

55,76

1,395

77,79

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 15):

759,63

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,344

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 15):

1 019,32

 

 

 

Tabuľka č. 6                                                                                                                            v EUR

Zistené hodnoty v roku 2012

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

30.1.

31

65,04

1,453

94,49

Stanislav Melišek

2.

8.2.

49

69,18

1,359

94,01

Stanislav Melišek

3.

8.3.

87

60,00

1,449

86,94

S. Cifra, Vráble, 8.3., 20:34 hod.

4.

26.3.

112

49,16

1,485

73,00

Stanislav Melišek

5.

26.4.

147

60,00

1,480

88,80

 

6.

23.5.

183

50,00

1,379

68,95

Stanislav Cifra

7.

14.6.

210

53,71

1,415

76,00

Stanislav Cifra

8.

12.7.

242

44,48

1,394

62,01

Stanislav Melišek

9.

22.8.

280

40,00

1,459

58,36

Stanislav Cifra

10.

18.9.

305

78,72

1,499

118,00

Stanislav Melišek

11.

29.10.

347

77,76

1,479

115,01

Stanislav Cifra

12.

27.12.

417

63,65

1,414

90,00

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 12):

711,70

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,439

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 12):

1 025,57

 

 

 

Tabuľka č. 7                                                                                                                            v EUR

Zistené hodnoty v roku 2013

P. č.

Dátum účtovania

Číslo VPD

Počet litrov

Cena za liter

Celková cena

Poznámky

1.

1.3.

60

79,93

1,439

115,02

Stanislav Melišek

2.

18.6.

178

44,12

1,360

60,00

Stanislav Cifra

3.

18.9.

293

42,55

1,410

60,00

Stanislav Melišek

4.

23.12.

434

48,44

1,339

64,86

Stanislav Melišek

Litre celkom (súčet riadkov 1 až 4):

215,04

 

 

 

Priemerná cena za liter:

1,387

 

 

Celková hodnota nákupu PHM za rok (súčet riadkov 1 až 4):

299,88

 

 

 

     V protokole o technickej kontrole vozidla s dátumom vykonanej kontroly dňa 5.12.2006 a v protokole o emisnej kontrole motorového vozidla s dátumom vykonanej kontroly taktiež dňa 5.12.2006 je uvedený stav počítadla prejdenej vzdialenosti 216 763 km. Na základe vyhotoveného úradného záznamu o zapísaní údajov potrebných k rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce bol získaný a zapísaný údaj o stave počítadla prejdenej vzdialenosti k 15.10.2013 v hodnote 240 658 km. Z uvedeného vyplýva, že kontrolované služobné motorové vozidlo značky Mercedes-Benz Vito 110 D s evidenčným číslom NR-934BY prešlo za obdobie od 5.12.2006 do 15.10.2013 vzdialenosť 23 895 km.

 

     Na základe získaných a vyčíslených hodnôt z tabuliek č. 1 až 7 boli za kontrolované obdobie 2007 až 2013 spracované celkové nasledujúce hodnoty:

 

     Tabuľka č. 8                                                                                       

Celkové hodnoty za obdobie 2007 až 2013

Kontrolované obdobie

Množstvo PHM v litroch

Ročné náklady na PHM, resp. hodnota nákupu PHM v EUR

2007

784,81

998,51

2008

1 782,10

2 432,35

2009

2 323,10

2 587,23

2010

1 428,10

1 599,66

2011

759,63

1 019,32

2012

711,70

1 025,57

2013

215,04

299,88

Celkom:

                8 004,48 litrov

                                          9 962,52 EUR

 

     Z týchto celkových hodnôt bola vyčíslená (9 962,52 : 8 004,48) cena za liter PHM v sume 1,245 EUR.  

     Spotreba paliva motorového vozidla značky Mercedes-Benz Vito 110 D ev. č. NR-934BY          v litroch na 100 km uvedená v technickom preukaze (Príloha č. 4):

 • Pri rýchlosti 100 km/h ............................................  8,8
 • Mesto ...................................................................... 10,2
 • Pri rýchlosti 90 km/h ..............................................  7,2
 • Pri rýchlosti 120 km/h ............................................ 11,0

     Pri prejdenej vzdialenosti 23 895 km v mestskej prevádzke, t. j. pri spotrebe paliva 10,2 litrov na 100 km, kontrolované motorové vozidlo spotrebuje 2 437,29 litrov PHM, pričom kontrolovaný subjekt si na túto vzdialenosť uplatnil ako spotrebované množstvo 8 004,48 litrov PHM, čo znamená rozdiel 5 567,19 litrov PHM, kde toto množstvo pri cene paliva 1,245 EUR      za liter predstavuje vyššie uplatnené výdavky na spotrebované PHM motorového vozidla značky Mercedes-Benz Vito 110 D ev. č. NR-934BY v sume 6 931,15 EUR, tým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, čím kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa  § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 6 931,15 EUR, a zároveň tým, že kontrolovaný subjekt vyplatením neoprávnených výdavkov na spotrebované PHM v celkovej sume 6 931,15 EUR umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu                   z verejných prostriedkov, došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je potrebné uviesť, že pri spotrebovanom množstve PHM 8 004,48 litrov a spotrebe paliva 10,2 litrov na 100 km malo kontrolované vozidlo prejsť vzdialenosť 78 475 km (podľa uvedených kontrolných zistení skutočnosti prešlo 23 895 km).      

     Kontrolou bolo ďalej zistené, že k hotovostným výdavkovým operáciám uskutočňovaným v kontrolovanom období roku 2007 (označené V a poradovým číslom) boli priložené len doklady z elektronickej registračnej pokladne, bez vyhotovenia výdavkových pokladničných dokladov. Kontrolovaný subjekt tým, že nevyhotovoval účtovné doklady s predpísanými náležitosťami, porušil ustanovenie § 6 ods. 1, § 10 ods. 1 písm. a), b), e), f) a g) zákona NR SR                       č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

B.3. Inventarizácia

     Kontrolovaný subjekt ku koncu účtovného obdobia zostatky PHM v nádržiach vozidiel, resp. v záložných bandaskách neevidoval.

B.4. Finančná kontrola

     Predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu, resp. overil pripravované finančné operácie vecne príslušným zamestnancom v týchto prípadoch len formálne, teda bez zistenia       a odstránenia evidentných nedostatkov, čím nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v odseku 5 je uvedené: ,,Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať.“

C. Záver

     Následnou finančnou kontrolou prevádzky motorových vozidiel Mercedes Vito a dvoch Škody Felícií boli zistené tieto porušenia:

 • tým, že kontrolovaný subjekt mal vo svojom majetku evidované služobné motorové vozidlá, ku ktorým neviedol evidenciu jázd, neschvaľoval prepravné úkony, a taktiež nevykazoval a nehodnotil ich spotrebu pohonných hmôt, došlo k porušeniu ustanovenia  § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v nadväznosti na odsek 4 citovaného paragrafu,
 • tým, že kontrolovaný subjekt nevyhotovoval účtovné doklady (výdavkové pokladničné doklady) s predpísanými náležitosťami, porušil ustanovenie § 6 ods. 1,  § 10 ods. 1  písm. a), b), e), f) a g) zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • uplatnením neoprávnených výdavkov na spotrebované PHM služobného motorového vozidla značky Mercedes-Benz Vito 110 D s ev. č. NR-934BY, ako rozdielu medzi skutočným a účtovným stavom, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1  písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 6 931,15 EUR, a zároveň tým, že kontrolovaný subjekt vyplatením neoprávnených výdavkov na spotrebované PHM umožnil bezdôvodné obohatenie, došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   
 • vykonaním predbežnej finančnej kontroly, resp. overením pripravovanej finančnej operácie vecne príslušným zamestnancom len formálne, obec ako orgán verejnej správy nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.                  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014 bola spracovaná vo Vinodole,              dňa 25.4.2014.

Ing. Anton Zaťko, hlavný kontrolór obce Vinodol ............. v.r. .............. .

     S obsahom Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014 bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 2.5.2014 a bol dohodnutý termín podania námietok ku kontrolným zisteniam do dňa 5.5.2014.

Za kontrolovaný subjekt:

Stanislav Melišek, starosta obce Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol ........ v.r. ......... .

Prílohy:

      Príloha č. 1:   Úradný záznam o zapísaní údajov potrebných k rozhodnutiu o prebytočnosti

                             a neupotrebiteľnosti majetku obce k 15.10.2013, fotografie 3x

      Príloha č. 2:   Okno z Knihy analytickej evidencie triedeného podpoložkou 634001 20 za roky 2007 až 2013

      Príloha č. 3:   Protokoly o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla s dátumom kontroly 5.12.2006

      Príloha č. 4:   Technický preukaz motorového vozidla značky Mercedes-Benz Vito 110 D ev. č. NR-934BY