Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 7.2.2014

04.02.2014 16:44

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe porušenia ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo strany starostu obce Vladimír Špánik, poslanec poverený obecným zastupiteľstvom vo Vinodole, v zmysle Čl. 4 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Vinodole a v znení citovaného zákona zvoláva na deň
7. februára 2014 o 18,00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu, v prípade nesprístupnenia zasadačky obecného úradu v náhradných priestoroch sídla Združenia občanov miest a obcí Slovenska na Hlavnej 249 vo Vinodole.
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Potvrdenie uznesenia č. 161/12/13 o schválení odmeny hlavnému kontrolórovi 
5. Schválenie bezplatného užívania Kultúrneho domu domácim združeniam
6. Schválenie návrhu na usporiadanie Vinodolského plesu
7. Rôzne - diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Zasadnutie je verejné.

Vo Vinodole, dňa 03.02.2014

Vladimír Špánik
poverený poslanec obecného zastupiteľstva