Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Starosta Vinodolu stratil mandát?! Bol zamestnancom obce a vyplácal si neoprávnene odmeny! Prečítajte si správu hlavného kontrolóra č.5/2014

11.06.2014 16:34

Správa hlavného kontrolóra obce Vinodol č.5/2014 hovorí okrem relatívne bežných pochybení aj o neoprávnenom finančnom prospechu ktorý starosta získal, keď v postavení zamestnanca obce, (nezlučiteľným s funkciou starostu) si nechal vyplácať odmeny z verejných prostriedkov.
Pán Melišek  v podstate v tom momente stratil mandát starostu J
Okrem toho  si vyplatil  aj odmeny ktoré mu zastupiteľstvo uznesením neodsúhlasilo keď hlasovanie  zastupiteľstva bolo 4:4.

Pán starosta napriek tomu nezmyselne tvrdí, že je to v poriadku. Po takomto hlasovaní boli vyplatené aj odmeny poslancom. Boli  taktiež vyplatené neoprávnene  a mali sa   vrátiť napriek tomu, že  poslanci  Klubu 5 ich v tom čase  z menšej časti venovali  dôchodcom  a zbytok bol poskytnutý rodine  kde  tragicky zahynul otec.

Je zarážajúce, že  poslanci zastupiteľstva  v novej zostave, ktorá silne pripomína  časy pred  rokom 2006  nemali ani jedinú otázku k tak závažným zisteniam  ktoré správa  kontrolóra obsahuje.

________________________________________________________________________________________________________________________________

OBEC VINODOL
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol
                                                                            
SPRÁVA
o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 5/2013
     Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Uznesenie č. 110/02/13 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na 1. polrok 2013 zo dňa 8.2.2013 a po Oznámení o začatí následnej finančnej kontroly č. 5/2013 zo dňa 25.6.2013 hlavný kontrolór obce Vinodol


                                                                                         Ing. Anton Zaťko
                                                                        
                             v čase od 26.6.2013 do 19.2.2014 vykonal následnú finančnú kontrolu prechodu na akruálne účtovníctvo obce.
                                                                        
Kontrola bola vykonanáza obdobie 12/2007, 2008 a 2009v kontrolovanom subjekte:


                                                                                           Obec Vinodol,
                                                                                      Obecná ulica 473/29,
                                                                                          951 06 Vinodol

                                                                                           IČO: 00308625


Doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly
     K následnej finančnej kontrole vykonanej v súlade s Uznesením č. 110/02/13 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinodol na 1. polrok 2013 zo dňa 8.2.2013 boli predložené nasledovné základné legislatívne normy, doklady a písomnosti potrebné z pohľadu kontroly predmetu následnej finančnej kontroly kontrolovaného subjektu:
• účtovné doklady, ktorými boli zaúčtované bežné a kapitálové výdavky za jednotlivé mesiace 12/2007, 1 až 12/2008, 1/2009,
• Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2007,
• Hlavná kniha 12/2007 a 1 až 12/2008, účtový rozvrh na rok 2008,
• Inventarizácia stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2007 a k 31.12.2008,
• Mzdový list 2008 os. č. 1,
• výpisy z bankových účtov.
A. Úvod
     Účelom kontroly bolo zistiť, ako si obec plnila povinnosti vyplývajúce z prechodu na novú metodiku účtovania od 1.1.2008, a to v súlade so zákonom NR SR č. 189/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z  8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ktoré nadobudlo účinnosť k 1.1.2008.      Od tohto dátumu platí pre všetky subjekty verejnej správy nová účtovná legislatíva, ktorou sa do účtovníctva zaviedla zásada akruálneho účtovníctva. Podstatou uvedenej zásady bolo zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa, alebo na deň ich vyrovnania iným spôsobom. Z dôvodu plynulého prechodu na novú legislatívnu úpravu účtovania a vykazovania bola obec povinná uskutočniť účtovné operácie pri ročnej účtovnej závierke k 31.12.2007 a prechod na nové účtovanie od 1.1.2008.
B. Kontrolné zistenia
     Kontrolou boli porovnané údaje uvedené v súvahe, na majetkových účtoch hlavnej knihy        a v analytickej evidencii majetku, a to vo väzbe na vykonanú inventarizáciu majetku, záväzkov      a rozdielu majetku a záväzkov, kde boli zistené rozdiely medzi konečným zostatkom účtov 021     a 028 vykázaným v súvahe k 31.12.2007 a začiatočnými stavmi týchto účtov vykázaných               k 1.1.2008, resp. konečným zostatkom a začiatočným stavom majetkových účtov vykázaným         v hlavnej knihe k 1.1.2008 (Príloha č. 1), čím kontrolovaný subjekt nedodržal zásadu bilančnej kontinuity, a tým porušil ustanovenie § 16 ods. 12 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.                       o účtovníctve, podľa ktorého „V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva    sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia“, a nezabezpečením správnosti účtovníctva zároveň porušil ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve, v ktorom je uvedené: ,,Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov“.
     § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: ,,Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty; toto usporiadanie musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.“
     § 13 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: ,,V súlade s rámcovou účtovou osnovou podľa odseku 1 je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom uvedie syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahové účty.“
     Kontrolou správnosti zostaveného účtového rozvrhu bolo zistené, že účtový rozvrh obsahoval nesprávne slovné označenie účtov, napr.: 022 – Stroje, prístroje a zariadenia, 082 – Oprávky          k strojom, prístrojom a zariadeniam, 316 – Pohľadávky staré dane, 323 – Odhadné účty pasívne, 379 – Osobné zrážky pracovníkov, 428 – Fond dlhodobého majetku, ... (Príloha č. 2).
     Nezostavením účtového rozvrhu v súlade s rámcovou účtovou osnovou obec nepostupovala v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde v prvej vete je uvedené: ,,V súlade s rámcovou účtovou osnovou podľa odseku 1 je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh,... .”
B.1. Účtovná závierka
     § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: ,,Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c) právnu formu účtovnej jednotky,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.“
     Kontrolou účtovnej závierky obce za rok 2007 bolo zistené, že predložené  účtovné dokumenty Súvaha a Výkaz ziskov a strát neobsahovali zákonom predpísané náležitosti ako právnu formu účtovnej jednotky, deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, deň jej zostavenia, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. Zároveň v uvedených dokumentoch bolo uvedené nesprávne obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 písm. c), d), e) a f) zákona NR SR   č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
    Ďalej bolo zistené, že vo Výkaze ziskov a strát v stĺpci podnikateľská činnosť nie je vykázaný žiadny údaj, napriek tomu, že v období roku 2007 vykonávala obec podnikateľskú činnosť a o nej aj účtovala. Všetky údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obec vykázala v uvedenom výkaze v stĺpci hlavná činnosť. Nesprávnym zostavením Výkazu ziskov a strát zároveň došlo k nedodržaniu Opatrenia MF SR z 5 decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
B.2. Inventarizácia majetku
     § 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: ,,Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
d) miesto uloženia majetku,
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
j) poznámky.”
     Za účty pohľadávok, záväzkov, pozemkov a pokladne k 31.12.2007 účtovná jednotka nevypracovala inventúrne súpisy, ale iba zápis z prevedenej inventarizácie, čím porušila ustanovenie § 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Vo vyhotovených inventúrnych súpisoch z inventúry majetkových účtov 021, 022, 023, 028 a 069 kontrolovaný subjekt neuviedol názov účtovnej jednotky a sídlo, deň začatia a deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov. Kontrolovaný subjekt nevyhotovovaním účtovných záznamov (inventúrnych súpisov) s predpísanými náležitosťami, porušil ustanovenie § 30 ods. 2 písm. a), b), d) e) a i) zákona  NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
     Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch za obdobie 2007 účtovná jednotka neporovnala so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov   v účtovníctve a výsledok porovnania neuviedla v inventarizačnom zápise, čím nedodržala ustanovenie § 30 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
B.3. Odmeny     
     Starostovi obce boli v účtovnom období 2008 vo výplate za mesiac august v sume 3 520,- Sk, za mesiac september v sume 3 230,- Sk, za mesiac október v sume 3 230,- Sk a za mesiac november v sume 3 260,- Sk (spolu bez odvedenej dane a odvodov v sume 13 240,- Sk) vyplatené odmeny ako poskytnutá dotácia na výkon osobitného príjemcu na základe Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1          o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ,,Výnos MPSVaR“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) Výnosu MPSVaR dotáciu na výkon osobitného príjemcu možno poskytnúť obci, a to na mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, pričom podľa ustanovenia § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (Príloha č. 3). Tým, že starosta obce v súvislosti s podieľaním sa na výkone osobitného príjemcu vykonával funkciu zamestnanca, za čo mu bola vyplácaná odmena, kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií                    v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čo bolo v rozpore s ustanovením § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Týmto konaním kontrolovaný subjekt zároveň porušil finančnú disciplínu vo výške 594,30 EUR (celkové mzdové náklady obce), keď umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov podľa § 31 ods. 1  písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
     Podľa mzdového listu starostu obce za obdobie 2008, Výpisu číslo 3 z účtu 2230655001/5600 obce s dňom transakcie 8.1.2009, Výdavkovým pokladničným dokladom (ďalej len ,,VPD“) č. 9  zo dňa 14.1.2009 a VPD č. 517 zo dňa 15.12.2008 (Príloha č. 4) bola vyplatená odmena starostovi obce bez odvedenej dane a odvodov vo výške 27 338,- Sk (907,46 EUR) a odmena deviatim poslancom obecného zastupiteľstva po 5 000,- Sk (po odpočítaní dane z príjmu bola jednému poslancovi vyplatená odmena vo výške 4 050,- Sk), čo spolu za všetkých poslancov predstavuje celkovú sumu 45 000,- Sk (1 493,73 EUR), kde u týchto vyplatených odmien starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva boli celkové mzdové náklady obce vo výške 81 965,- Sk (2 720,74 EUR).
     Podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: ,,Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“
     Z overenej a starostom obce podpísanej Zápisnice spísanej na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2008 (Príloha č. 5) vyplýva, že Uznesením obecného zastupiteľstva         č. A/8. a 9. boli predmetné odmeny ako tretí návrh schválené, kde z ôsmich prítomných poslancov za tento návrh hlasovali štyria poslanci, proti nebol nikto a zdržali sa štyria poslanci, pričom podľa § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: ,,Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ...“, tzn., že na prijatie tohto uznesenia bol potrebný súhlas piatich poslancov, a preto takto prijaté uznesenie je nevykonateľné. Starostovi obce bola vyplatená odmena v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, nakoľko prijaté uznesenie o schválení odmien starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva nebolo v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vyplatením neoprávnených odmien starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva zároveň došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.                         o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých v celkovej výške 2 720,74 EUR. Týmto konaním kontrolovaný subjekt zároveň umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmeny a doplnení niektorých zákonov.
B.4. Finančná kontrola
     Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu, resp. overil pripravované finančné operácie vecne príslušným zamestnancom v týchto prípadoch len formálne, teda bez zistenia nedostatkov a oznámenia dôvodu, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať,  čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v odseku 5 je uvedené: ,,Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať.“
C. Záver
     Následnou finančnou kontrolou prechodu na akruálne účtovníctvo obce boli zistené tieto porušenia:
• nedodržaním zásady bilančnej kontinuity kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 16 ods. 12 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a nezabezpečením správnosti účtovníctva zároveň porušil ustanovenie § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve,
• nezostavením účtového rozvrhu v súlade s rámcovou účtovou osnovou kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• neuvedením zákonom stanovených náležitostí účtovnej závierky a nesprávnym zostavením Výkazu ziskov a strát, ktorý je jej súčasťou, došlo kontrolovaným subjektom k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 písm. c), d), e) a f) zákona NR SR   č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a k nedodržaniu Opatrenia MF SR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
• tým, že kontrolovaný subjekt nevypracoval za účty pohľadávok, záväzkov, pozemkov a pokladne inventúrne súpisy, došlo k porušeniu ustanovenia § 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• kontrolovaný subjekt tým, že nevyhotovil inventúrne súpisy s predpísanými náležitosťami, porušil ustanovenie § 30 ods. 2 písm. a), b), d) e) a i) zákona  NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• tým, že stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch kontrolovaný subjekt neporovnal so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku              a záväzkov v účtovníctve a výsledok porovnania neuviedol v inventarizačnom zápise, nedodržal ustanovenie § 30 ods. 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• tým, že starosta obce v súvislosti s podieľaním sa na výkone osobitného príjemcu vykonával funkciu zamestnanca, za čo mu bola vyplácaná odmena, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1   o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, došlo k nedodržaniu ustanovenia § 13 ods. 3 písm. b) zákona           č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.               o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 594,30 EUR. Týmto konaním kontrolovaný subjekt zároveň umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
• vyplatením odmeny starostovi obce na základe neplatného a nevykonateľného uznesenia obecného zastupiteľstva, kontrolovaný subjekt  nepostupoval v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, nakoľko prijaté uznesenie o schválení odmien starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva nebolo v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vyplatením neoprávnených odmien starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva zároveň došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR                   č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých v celkovej výške 2 720,74 EUR. Týmto konaním kontrolovaný subjekt zároveň umožnil bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.                          o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmeny a doplnení niektorých zákonov.
• vykonaním predbežnej finančnej kontroly, resp. overením pripravovanej finančnej operácie vecne príslušným zamestnancom len formálne, obec ako orgán verejnej správy nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013 bola spracovaná vo Vinodole,              dňa 6.3.2014.
Ing. Anton Zaťko, hlavný kontrolór obce Vinodol  .......... v.r. ........... .
     S obsahom Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013 bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 2.5.2014 a bol dohodnutý termín podania námietok ku kontrolným zisteniam     do dňa 5.5.2014.
Za kontrolovaný subjekt:
Stanislav Melišek, starosta obce Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol .........v.r. .......... .
Prílohy:
      Príloha č. 1:   Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2007, Hlavná kniha 12/2007 a 1/2008, inventúrny súpis
                             účtov 021 a 028  
      Príloha č. 2:   Účtový rozvrh 2008
      Príloha č. 3:   Mzdový list os. č. 1, Výpis z BÚ č. 139 zo dňa 10.9.2008, VPD č. 356 zo dňa
                            12.9.2008, Výplatná listina 8/2008, Výpis z BÚ č. 156 zo dňa 8.10.2008, VPD č. 414 zo dňa
                            14.10.2008, Výplatná listina 9/2008, Výpis z BÚ č. 171 zo dňa 6.11.2008, VPD č. 458 zo dňa
                            14.11.2008, Výplatná listina 10/2008, Výpis z BÚ č. 190 zo dňa 9.12.2008, VPD č. 515 zo dňa
                            15.12.2008, Výplatná listina 11/2008
      Príloha č. 4:   Výpis z BÚ č. 3 zo dňa 8.1.2009, VPD č. 9 zo dňa 14.1.2009, Výplatná listina 12/2008,          
                             VPD č. 516 zo dňa 15.12.2008, podpisový záznam poslancov obecného zastupiteľstva
      Príloha č. 5:   Zápisnica spísaná na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2008