Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica,343/124
951 06 Vinodol
0911 772170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

   Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. Vďaka podpore  Fondu  pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis   Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie  ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale   po  úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci   budeme mať určite  možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života  našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  

 


  

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

16.10.2012 20:15
https://www.obec-vinodol.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=1


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

na deň 14. decembra 2012 o 18 00 hod voľbu Hlavného kontrolóra obce Vinodol


 

Kandidát – uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Vinodol svoju písomnú prihlášku doručí  osobne, alebo poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol, najneskôr do 29. novembra 2012 do 12 00 hod.

Náležitosti prihlášky :

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve,
 • informáciu o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 •  

Kvalifikačné predpoklady kandidátov – uchádzačov :

 1. Úplné stredné vzdelanie s maturitou

Ďalšie predpoklady, ktoré sú výhodou :

 • najmenej 5 ročná prax v oblasti verejnej, štátnej správy, resp. v kontrolnej činnosti,
 • prax v oblasti ekonomiky minimálne
 • ovládanie PC – Word, Excel, Internet, Outlook Express
 • znalosť zákona o obecnom zriadení, o účtovníctve, o majetku obcí a súvislosti s inými právnymi predpismi
 • užívateľské ovládanie počítača
 • občianska a morálna bezúhonnosť

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 27.09.2012