Pracujeme pre komunitu

ZOULUS, občianske združenie

Hlavná ulica 343/124
951 06 Vinodol
0911 772 170
zoulus@vinodol.sk

Vitajte na našom webe Vinodol-otvorene!

Otvorili ste si stránku, ktorá je pokračovaním činnosti predchádzajúcej Vinodol-otvorene.sk, kde sme Vám prinášali informácie o dianí v obci, navrhovali riešenia, ponúkali možnosť vyjadriť svoj názor. 

Vďaka podpore Fondu pre Transparentné  Slovensko v Nadácii Pontis Vám opäť môžreme prinášať informácie so zákulisia  obce, ale aj  informácie ktoré vyvrátia  dedinské klebety. Aj na tejto stránke sa dozviete to, čo nenájdete na oficiálnej stránke obce! Sme alternatívnou stránkou obce Vinodol, ktorú prevádzkuje OZ Zoulus. 

Sme stránkou, ktorá by mala odhaľovať neštandardné postupy samosprávy, ale po úspešných voľbách a ukončení doby temna v našej obci  budeme mať určite možnosť zaznamenávať konečne po rokoch aj svetlé stránky života našej komunity. Počítame s Vašou aktívnou účasťou a poteší nás, ak budeme môcť informovať už len a len o pozitívnych zmenách v našej obci.

Užitočné odkazy

  


  

 

Anketa

Čo by ste chceli aby sme v r. 2022 vybudovali na Relax zóne

Dolná Nitra - Transparentný region

03.07.2017 23:39

Aktivisti a poslanci obcí trpia deficitom vedomostí o fungovaní samosprávy. Následkom  tohto stavu sa najmä v menších obciach  neuplatňujú základné demokratické pravidlá a nerešpektujú zákony,  výsledkom čoho je dezilúzia z právneho štátu  Projekt má za cieľ zlepšiť vedomie  o svojej samospráve, zosieťovať aktívnych ľudí, vytvoriť systém regionálnej spolupráce, analyzovať stav transparentnosti riadenia obcí sledovaného regiónu a navrhnúť riešenia.
.
Postupy: 

        Slovensko je charakteristické fragmentovanou sídelnou štruktúrou s veľkým počtom obcí. Každá z nich je plnohodnotná samosprávna jednotka, ktorá hospodári so svojim rozpočtom a vykonáva vážne právomoci. Výkon samosprávy je postavený na starostovi a obecnom zastupiteľstve, pričom starostovia majú v rukách výkonnú moc, riadia obecný úrad a zastupujú obec navonok (z toho vyplývajú ďalšie kompetencie – napr. verejné obstarávanie). Obecné zastupiteľstvo zasa nastavuje rámcové pravidlá fungovania obce – rozpočet atď.. V každodennej realite má však navrch starosta ak sa stane samovládcom, aktivisti a poslanci sú často bezmocní. Takýto starosta nerešpektuje rozhodnutia (uznesenia) obecného zastupiteľstva, často tiež porušuje iné zákony a nepustí poslancov do riadenia obce. Aktívni občania a obecní poslanci (v obciach sa tieto dva statusy často spájajú) v tejto situácii potrebujú dve veci: usmernenie a informácie o svojich právach, pretože právne povedomie obecných poslancov je často žalostné. Väčšinou pri riešení konkrétnych problémoch v obci  potrebujú informácie k zvládnutiu problému a inštrukcie k uplatňovaniu svojich právomociach, ktoré im vyplývajú zo zákonov. Mieru transparentnosti samospráv všeobecne určujú zákony, tie však "riešia" najmä väčšie samosprávy (mestá) a náročnejšie prípady verejných obstarávaní (také sa v konkrétnej obci nemusí vyskytnúť aj niekoľko rokov). Tieto zákony v malých veciach sú väčšinou rámcové - napr. splnomocňujú obec, aby si vydala vlastné pravidlá verejného obstarávania malých zákaziek alebo hospodárenia s obecným majetkom. Poslanci však tieto možnosti nevyužívajú, lebo o nich často ani nevedia. Rovnako, samosprávy na mieru svojej transparentnosti nedostávajú spätnú väzbu a nemajú príležitosť porovnať ju s podobne veľkými samosprávami v inom regióne.

 

                       Školiaci seminár  a samosprávny kvíz


                       Vzdelávanie  a mediácia  v obciach regiónu

 

                       Sieťovanie  formou osobného kontaktu

 

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu :

Zvýšenie právneho povedomia občanov, najmä obecných poslancov a aktivistov. Na základe nových vedomostí očakávame zmenu správania smerom k transparentnejšiemu výkonu verejnej samosprávy, zväčšeniu verejnej kontroly a tým zníženie korupcie. Pomenovanie hlavných problémov, navrhnutie alternatív riešení. Vytvorenie systému spolupráce na rôznych úrovniach.
Samostatnosť v riešení problémov vlastnej samosprávy.