Pracujeme pre komunitu


Dolná Nitra - Transparentný region

03.07.2017 23:39

Aktivisti a poslanci obcí trpia deficitom vedomostí o fungovaní samosprávy. Následkom  tohto stavu sa najmä v menších obciach  neuplatňujú základné demokratické pravidlá a nerešpektujú zákony,  výsledkom čoho je dezilúzia z právneho štátu  Projekt má za cieľ zlepšiť vedomie  o svojej samospráve, zosieťovať aktívnych ľudí, vytvoriť systém regionálnej spolupráce, analyzovať stav transparentnosti riadenia obcí sledovaného regiónu a navrhnúť riešenia.
.
Postupy: 

        Slovensko je charakteristické fragmentovanou sídelnou štruktúrou s veľkým počtom obcí. Každá z nich je plnohodnotná samosprávna jednotka, ktorá hospodári so svojim rozpočtom a vykonáva vážne právomoci. Výkon samosprávy je postavený na starostovi a obecnom zastupiteľstve, pričom starostovia majú v rukách výkonnú moc, riadia obecný úrad a zastupujú obec navonok (z toho vyplývajú ďalšie kompetencie – napr. verejné obstarávanie). Obecné zastupiteľstvo zasa nastavuje rámcové pravidlá fungovania obce – rozpočet atď.. V každodennej realite má však navrch starosta ak sa stane samovládcom, aktivisti a poslanci sú často bezmocní. Takýto starosta nerešpektuje rozhodnutia (uznesenia) obecného zastupiteľstva, často tiež porušuje iné zákony a nepustí poslancov do riadenia obce. Aktívni občania a obecní poslanci (v obciach sa tieto dva statusy často spájajú) v tejto situácii potrebujú dve veci: usmernenie a informácie o svojich právach, pretože právne povedomie obecných poslancov je často žalostné. Väčšinou pri riešení konkrétnych problémoch v obci  potrebujú informácie k zvládnutiu problému a inštrukcie k uplatňovaniu svojich právomociach, ktoré im vyplývajú zo zákonov. Mieru transparentnosti samospráv všeobecne určujú zákony, tie však "riešia" najmä väčšie samosprávy (mestá) a náročnejšie prípady verejných obstarávaní (také sa v konkrétnej obci nemusí vyskytnúť aj niekoľko rokov). Tieto zákony v malých veciach sú väčšinou rámcové - napr. splnomocňujú obec, aby si vydala vlastné pravidlá verejného obstarávania malých zákaziek alebo hospodárenia s obecným majetkom. Poslanci však tieto možnosti nevyužívajú, lebo o nich často ani nevedia. Rovnako, samosprávy na mieru svojej transparentnosti nedostávajú spätnú väzbu a nemajú príležitosť porovnať ju s podobne veľkými samosprávami v inom regióne.

 

                       Školiaci seminár  a samosprávny kvíz


                       Vzdelávanie  a mediácia  v obciach regiónu

 

                       Sieťovanie  formou osobného kontaktu

 

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu :

Zvýšenie právneho povedomia občanov, najmä obecných poslancov a aktivistov. Na základe nových vedomostí očakávame zmenu správania smerom k transparentnejšiemu výkonu verejnej samosprávy, zväčšeniu verejnej kontroly a tým zníženie korupcie. Pomenovanie hlavných problémov, navrhnutie alternatív riešení. Vytvorenie systému spolupráce na rôznych úrovniach.
Samostatnosť v riešení problémov vlastnej samosprávy.


                  

—————

Späť