Pracujeme pre komunitu


Informácie o nás

Sme Občianske združenie ZOULUS.

Zoulus je skomolený názov osady Zoulous ktorá  bola prvýkrát spomenutá v Zoborskej listine z r. 1113. Skomolený názov aj tak zostane, lebo je lepší pre výslovnosť a v takejto podobe bol uvedený aj  v brožúre, ktorú vydala obec  k 890-temu  výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Združenie vzniklo začiatkom roku 2007 po komunálnych voľbách. Činnosť združenia sa zameriava od tej doby na   kultúrnospoločenské akcie v obci, brigády na  zlepšenie životného prostredia a  aktivity ktoré združujú  občanov našej obce.

Pripravili sme dvakrát letné slávnosti Síleš fest, ale pre  nemožnosť spoločnej reči so starostom obce sme od realizácie tohto podujatia napriek mimoriadnej úspešnosti  upustili a nahradili sme to podujatím Guláš párty (súťaž vo varení gulášu s programom), ktorá sa konáva tradične pri Vinodolskom rybníku pod hrádzou.

Vrátili sme Vinodolu každoročné stavanie mája a májovú veselicu.

Organizujeme Vinodolský ples, ktorý sa pravidelne konáva vo fašiangovom valentínskom termíne.

Spájame to,  čo roky  rozbíjal bývalý starosta  a  čas ukáže, či to bola tá správna cesta za normalizáciou pomerov v obci Vinodol.
Máme pocit že komunálnymi voľbami v r. 2014 sme dosiahli podstatnú zmenu o ktorú sme sa usilovali. 

 

          Fotografia zbytku brigádnikov po vykonanej práci. Polovica zúčastnených už sedela zrejme na pive.


História projektu

Združenie ZOULUS pôsobí v obci Vinodol už  viac ako 7 rokov a vždy ho sprevádzala  webová stránka  vinodol-otvorene.Pretože nadišiel čas inovovať pôvodnú stránku  ktorá nás sprevádzala celé tie roky v dobrom i zlom, rozhodli sme sa aj  pre  túto formu kontaktovania sa s Vami a neprešlo veľa času a  6.8.2011 sme spustili našu novú stránku pre všetkých ktorých zaujala už tá pôvodná.

Moderný dizajn a hlavne využitie už daných možností za malé peniaze boli tie hlavné argumenty ktoré nás priviedli  k tejto zmene. Celý projekt je vlastne len inováciou obalu pre pretrvávajúce  myšlienky ako urobiť našu obec príťažlivejšou a lepšou k dennodennému životu.

Naša stránka by mala  pomôcť  nachádzať  ďaľšie projekty a riešenia doteraz zdanlivo neriešiteľných vecí,ktoré jednoducho  obec neriešila.To je ďaľší dôvod na spustenie tohto projektu,ktorý má  počiatok svojej histórie v januári 2007.

 OZ ZOULUS

Vladimír Špánik, predseda


Naši užívatelia

Priali by sme si aby sa naša-vaša  webová stránka stala Vaším dobrým priateľom, ktorý prináša aj dobré správy.Aby to tak bolo,  musíme sa pričiniť všetci.Našou snahou bude, aby ste sa  sem vracali pravidelne a mi urobíme všetko preto aby ste sa dozvedeli všetko čo treba k  rozhodovaniu v obecných záležitostiach.

 Naši užívatelia ste Vy, všetci občania Vinodolu bez rozdielu.Navyše sa určite k našim priaznivcom pridajú aj tí ktorí s našou obcou mali v minulosti akýkoľvek kontakt, alebo sa sem ešte radi vracajú.

 Budeme Vám  pripomínať,čo sa tu u nás deje a čo musíme robiť, aby sme našu obec udržali v lepšej kondícii.

 Ďakujeme Vám,že sa k nám na stránku budete  stále tešiť!

 OZ ZOULUS


 

                            Stanovy občianskeho združenia Zoulus

Preambula

Korene našej doby začínali osadou zvanou Zoulus, ktorá kmeňom a konármi časom  v Síleš sa rozrástla a koruna Vinodol nad ňou v súčasnosti tróni.

Vychádzajúc z histórie zakladateľov obce v náväznosti na ich posolstvo pre budúce generácie Sílešanov a v súčasnosti Vinodolčanov, ako aj všetkých rodákov,

sme naše občianske združenie nazvali

                                                                    ZOULUS

 

Časť I.  Základné ustanovenia

Článok  1

 Vznik

1.Občianske združenie Zoulus (ďalej len OZ) vzniklo v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2.OZ  vzniklo  ako neziskové otvorené spoločenstvo na základe dohody zakladajúcich členov.

3.OZ sa pri svojej činnosti riadi horeuvedeným zákonom ako aj Občianskym zákonníkom Obchodným zákonníkom a ostatnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

Článok  2

  Názov

  Názov občianskeho združenia je Zoulus

Článok  3

  Sídlo

  Sídlom OZ  je Vinodol 343/126, 951 06 Vinodol.

Článok  4

OZ Zoulus je právnickou osobou.

Článok  5

OZ je založené na dobu neurčitú.

Časť  II.  Ciele združenia 

Článok  1

Poslanie a ciele 

 1. Byť súčasťou verejného života pri upevňovaní základov demokratickej spoločnosti, napomáhať otvorenému a transparentnému riadeniu obce, podporovať rozvoj kontrolných mechanizmov v samospráve.
 2. Bezprostredne sa zúčastňovať na riešení komunálnych tém a problémov, usilovať sa o otvorenejší prístup k informáciám a zabezpečenie funkčného systému objektívneho informovania verejnosti.
 3. Presadzovať zapájanie občanov do rozhodovania, posilniť ich vedomie spoluzodpovednosti a oživiť ich kontakt s volenými orgánmi samosprávy.
 4. Podporovať vzdelávanie a výchovu detí, žiakov a študentov
 5. Podporovať záujmovú (školskú aj mimoškolskú) činnosť detí, žiakov a študentov

 

Článok  2

Hlavné oblasti práce  

 1. Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.
 2. Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia.
 3. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia, turistiky, cestovného ruchu, regionálny rozvoj a rozvoj všetkých športových aktivít v obci, pri rešpektovaní   tradícií, hodnôt a potenciálu územia obce. Pripravovať projekty na zlepšenie infraštruktúry obce.
 4. Spolu podieľať sa na obnovení zaniknutých tradícií.
 5. Organizovať spoločenské a kultúrne podujatia na všetkých úrovniach, neformálne stretnutia, prednášky a semináre, konferencie za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov a nadviazania  družobných kontaktov.
 6. Pri tejto činnosti spolupracovať s občanmi ako fyzickými tak aj právnickými osobami,  podnikateľskou sférou, nadáciami, mimovládnymi organizáciami a s organizáciami štátnej správy a samosprávy.
 7. Materiálne podporovať vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí, žiakov a študentov.
 8. Vyvíjať spoločenské a propagačné aktivity prinášajúce prospech pri vzdelávaní a výchove, realizovať projekty neformálneho vzdelávania pre deti a mládež.

 

 

 

Časť  III.  Členstvo a orgány OZ

Článok  1

Členstvo v združení 

 1. Členom OZ môžu byť len fyzické osoby staršie 18 rokov a právnické osoby , ktoré súhlasia s týmito stanovami .
 2. O prijatí člena rozhoduje správna rada na základe písomnej prihlášky.
 3. Členstvo vzniká prijatím, na základe písomnej prihlášky po prejednaní v správnej   rade.

     Členstvo zaniká          

             a)   písomným oznámením člena o vystúpení

    b)   vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, s možnosťou odvolania    sa na valné zhromaždenie OZ ako na najvyšší orgán združenia.

    c) nezaplatením členského príspevku do 31.marca bežného roka

    d)   úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby

    e)   zánikom OZ

Článok  2

Práva a povinnosti členov OZ     

    1.  Členovia OZ majú právo 

a)   voliť a byť volení do orgánov OZ

b)   zúčastňovať sa všetkých aktivít OZ a byť o nich informovaní

c)   predkladať návrhy podnety a pripomienky k činnosti, spolu sa   podieľať na ich riešení

d)   spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov OZ

          2.  Členovia OZ majú povinnosti 

a)   riadiť sa stanovami a plniť uznesenia orgánov OZ

b)   podieľať sa na činnosti OZ

c)   platiť členské príspevky v prípade, že budú VZ určené v konkrétnej výške

d)   ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

Článok  3

Orgány   OZ 

 1. Orgánmi  OZ sú             

 a)   valné zhromaždenie

 b)   správna rada

 c)   predseda

 d)    revízor

 e)   tajomník

Článok 4

Valné zhromaždenie 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci zúčastnení členovia združenia.
 2. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda po rozhodnutí  správnej rady podľa potreby, najmenej však 1 krát za rok.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predseda  po rozhodnutí  správnej rady vždy vtedy, ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 1/2 všetkých členov združenia. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 5. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach obsahu, programu ekonomického a personálneho zabezpečenia združenia. Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

-   schvaľovanie vzniku, zlúčenia a zániku združenia

-   schvaľovanie návrhov na zmeny  a doplnky stanov a ďalších základných dokumentov združenia

-    schvaľovanie programovej stratégie, rámcových plánov činnosti a výročných správ

-    schvaľovanie rozpočtu, účtovnej závierky, stavu hospodárenia združenia

-    voľba a odvolávanie členov správnej rady, predsedu OZ a revízora

 

 

 

Článok 5

Správna rada 

 1. Správna rada je výkonným orgánom, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, čiže je riadiacim orgánom OZ. Riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Správna rada má najmenej 3 členov a volí si tajomníka OZ.
 3. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však 1 krát za 6 mesiacov alebo ak o to požiada aspoň jeden člen správnej rady. Zasadnutia zvoláva a riadi predseda združenia.
 4. Správna rada je uznášania schopná, ak hlasuje nadpolovičná väčšina členov.
 5. Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia ako aj potrebné písomné podklady k nemu.

 

Článok 6

 Revízor 

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje správnu radu prostredníctvom predloženia správy o činnosti.
 2. Je volený valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
 3. Funkcia revízora je nezlúčiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia.
 4. Upozorňuje orgány OZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 5. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

Článok  7

Predseda 

     1. Predseda je štatutárnym orgánom OZ s podpisovým právom, jedná v mene združenia a zastupuje navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť člena správnej rady, spravidla tajomníka OZ.

     2. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami OZ postupuje samostatne.

     3. Predseda riadi činnosť OZ  a zvoláva zasadania správnej rady. 

Článok 8

Tajomník

 1. Tajomník zodpovedá za administratívny chod združenia a ekonomickú agendu OZ.
 2. Na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia.
 3. Eviduje členov, spolupracovníkov a sponzorov OZ.
 4. Vytvára projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v súlade s činnosťou a zameraním OZ.
 5. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami v neprítomnosti predsedu OZ, podpisuje spolu  s povereným členom správnej rady, ktorého schváli správna rada.

 

Časť IV.  Hospodárenie združenia

Článok 1 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:  

a)  subvencie, dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia

b)  príspevky so štátneho rozpočtu a štátnych fondov

c)  príjmy z vlastnej činnosti združenia

d)  príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti schválenej valným zhromaždením

e)  členské príspevky

f)  ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodným konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Časť V.

Článok 1

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valného zhromaždenia, pričom túto skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra SR

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 

 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia v zmysle platných právnych predpisov

 

Časť VI.  Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať na návrh správnej rady výhradne valné zhromaždenie a to vo forme číslovaných dodatkov k stanovám.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.