Pracujeme pre komunitu


Zoulus, o.z. je roky súčasťou vinodolskej komunity

03.01.2020 11:21

Koncom roka je čo bilancovať v našej činnosti, ale na prahu nového roka sa zvykne dívať aj  na to, čo očakávame, čo by sme  chceli urobiť a aké sú naše  ciele vytýčené pre nadchádzajúci rok.

 V našich  stanovách  máme  v časti Hlavné oblasti práce:

1. Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach. 

2. Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia. 

3. Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia, turistiky, cestovného ruchu, regionálny rozvoj a rozvoj všetkých športových aktivít v obci, pri rešpektovaní tradícií,hodnôt a potenciálu územia obce. Pripravovať projekty na zlepšenie infraštruktúry obce. 

4. Spolu podieľať sa na obnovení zaniknutých tradícií. 

5. Organizovať spoločenské a kultúrne podujatia na všetkých úrovniach, neformálne stretnutia, prednášky a semináre, konferencie za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov a nadviazania družobných kontaktov.

 6. Pri tejto činnosti spolupracovať s občanmi ako fyzickými tak aj právnickými osobami, podnikateľskou sférou, nadáciami, mimovládnymi organizáciami a s organizáciami štátnej správy a samosprávy.

To všetko stále Zoulus robí, ale otázka znie či skutočne  plnohodnotne  dokážeme napĺňať tieto témy.Zamyslime sa spoločne a pýtajme sa, či nenastal čas inovovať spôsoby ako dosiahnuť to, čo sme si do vienka dali pri vzniku o.z. Zoulus.
V obci je situácia už roky stabilizovaná, aj keď názory na riadenie a súčasnosť sa pochopiteľne môžu rôzniť.   V každom prípade, je možné konštatovať, že nielen  Zoulus, ale všetky organizácie v obci majú vytvorené  dobré podmienky pre svoju činnosť a   adekvátne to aj využívajú.Pracovať na  lepšom porozumení, prepájaní  generácií či skupín obyvateľov obce však stále môže byť príťažlivá a prospešná činnosť.  

V Zouluse by sme  sa tento rok presne  tejto téme  rozhodli venovať nie len usporiadaním už osvedčených podujatí, ale vzhľadom na  už vypracované  aj pripravované projekty, budeme pokračovať v spolupráci s obcou v budovaní infraštruktúry  priestoru pod hrádzou pri rybníku a  prípravou projektu  komunitného centra pre mladých sa  snažíme o získanie priestoru pre prácu s mladými ľuďmi obce,  vrátane  rómskych detí.

Uspeli sme v programe Nadácie  Tesco "Vy rozhodujete,my pomáhame" kde  bol náš projekt "Zvonica 1876 - naša história", zaradený hodnotiacou komisiou, medzi tri najlepšie. O konečnom  umietnení  a aj finančnom ohodnotení budú rozhodovať zákazníci  Tesca. Budeme Vás  informovať v ktorých predajniach Tesco môžete od 20.januára odovzdať svoj hlas nášmu projektu.

Čakáme tiež na rozhodnutie  hodnotiacej komisie Nadácie  Slovenskej sporiteľne ktorá rozhodne o našom  projekte "Pri rybníku - priestor pre všetkých" Do 20 januára budeme vedieť či sme boli úspešní.

MAS Dolná Nitra je ďalším dôležitým subjektom ktorý  nám umožňuje  získavať finančné prostriedky na činnosť a  rozvoj komunity. Nie je tomu inak ani tento rok a   zvažujeme využiť výzvu pre tento rok zameranú na výstavbu ihrísk a športovísk.
 

V neposlednom rade  sa zamýšlame aj  nad projektom na základe výzvy  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.

Pre rok 2020 je  možností viac než dosť. Ako sa ich zhostíme je na nás všetkých, nie len členoch Zoulus o.z. 

Tvoríme jednu komunitu :-)                                                                        Vladimír Špánik, predseda                                                                

 

 

 

 

 

 


 

—————

Späť